Skip to main content

Razumevanje engleske gramatike - ključni terminiNeophodni termini za razumevanje engleske gramatike


Za sve one koje interesuje engleska gramatika stiže jedna fantastična video lekcija, kao pravi uvod u temu! Ako hoćemo da pričamo o gramatici, moramo da znamo šta znače sledeći termini i kako ih razlikovati:


  1.  Imenica je osoba, mesto ili stvar, a engleska reč za imenicu je NOUN i izgovara se /n a u n/
  2. Glagol je reč koja opisuje akciju ili stanje kao što su reči koje čujete u video objašnjenju: (trčati za razliku od biti). Engleska reč za glagol je VERB i izgovara se /v. (r )b/
  3. Pridevi opisuju imenice  i ta reč na engleskom je ADJECTIVE i izgovara se  /e dž . k t i v/. Primeri su : crvena torba - a red bag. Ono što je divno u engleskom je što pridevi imaju samo jedan oblik i ne moramo dodavati nikakve nastavke za množinu, padeže, da ne pominjem rodove. Toga u engleskom nema!
  4. Prilozi opisuju glagole - kako nešto radimo. Engleska reč je ADVERB i izgovara se /e d v . (r ) b/
Ako slušate video videćete i sledeće primere gde treba da nadjete šta je nound - verb  -adjective i adverb:

a. Nađite glagol i prilog: I walk quickly. (rešenje je: WALK = glagol/verb, QUICKLY = prilog/adverb)
b. Nađite pridev i imenicu: The cat is tired (rešenje je: CAT = imenica  TIRED = pridev IS = glagol)

Pored ovih reči koje čujete u video objašnjenju, a vidite ih u primerima, dobro je znati i sledeće  dve vrste reči:

  1. Zamenica = pronoun (u primeru I walk quickly, to je I) - izgovor je /p r o n a u n/
  2. Član = article (u primeru The cat is tired, to je THE ) - izgovor je /a: (r) t i k l /
Comments

Popular posts from this blog

Kako se gradi Past Continuous?

Kako se gradi Past Continuous? Uz ovaj video možete čuti i videti dosta primera i sami zaključiti da se ovo vreme gradi na sledeći način:
Izjavne rečenice: Subjekat + Predikat (glagol biti u prošlom vremenu i sadašnji particip glagola tzv. present participle,  što je u stvari  glagol sa nastavkom -ing): PRIMER: I was washing the dishes. You were sitting. Upitne rečenice: (Upitna reč: wh-? where / why / when...) + glagol biti u prošlosti (was ili were) + sadašnji particip glagola PRIMER: Were you swimming or running? Where was he standing when you saw him?Odrične rečenice:  Subjekat + glagol biti u prošlosti + NOT + sadašnji particip glagola PRIMER: He wasn't jumping. We weren't running yesterday at 4 pm. Objašnjenje kad se koristi i kako se gradi Past Continuous vreme

Gramatika engleskog - kako je učiti?

Gramatiku engleskog je stvarno teško učiti zbog velikog broja pravila, a još više zbog još većeg broja izuzetaka.

Tičerka sa Youtube kanala nam objašnjava da treba da zapamtimo dve stvari:


KAKO da koristim određeni oblik (forma/struktura)ZAŠTO ga koristimo (upotrebe)i da začinite ove dve bitne stvari sa PUNO PRIMERA :)  To bi bila suština ovog njenog javljanja... a ostatak možete slušati i razumeti na engleskom:

Take the quiz here: Do you have to learn grammar? I have to learn grammar sometimes. I'm a grammar teacher. And I know grammar is really, really difficult sometimes. And it just makes you want to scream, pull your hair out, freak out, and cry sometimes. "I hate grammar." The reason why grammar is so difficult is because it's confusing; you have to remember so many rules; and then, there are exceptions to these so many rules; and it's just really confusing; and it's very different from your native language or languages, depending on how many you speak.…

Past Simple Objašnjenje

Baš sam srećna što ima sve više video objašnjenja na temu Past Simple vremena u engleskom, na našem jeziku!